Меню Закрити

БЕРЕМО УЧАСТЬ!!! ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕГІОНАЛЬНУ ПРЕМІЮ ІМ. НАРОДНОГО ХУДОЖНИКА УКРАЇНИ АНДРІЯ АНТОНЮКА

Положення про регіональну відкриту премію імені народного художника України Андрія Антонюка, затверджено розпорядженням голови Миколаївської обласної державної адміністрації від 17.06.2021 № 338-р, яке зареєстровано Південним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м. Одеса) 24 червня 2021 за № 100/357.

За інформацією стосовно подання заяв, термінів проведення та умов участі у премії звертатись за тел.: (0512) 53-81-31.

А  інформацію стосовно подання творів мистецтва для участі в конкурсі на премію А. Антонюка звертатися за тел.: (0512) 46-36-72; 0672087750.

Документи та твори надаються з 01.07. 2021 р. до 15.09.2021 р.

Виставка творів конкурсантів на премію Андрія Антонюка відбудеться у жовтні 2021 року.

Урочисте вручення премії  переможцям в номінаціях «Живопис та графіка» відбудеться на день народження А. Антонюка – 15.10.2021 року.

Положення про регіональну відкриту премію імені народного художника України Андрія Антонюка

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок присудження премії імені Андрія Антонюка (далі – Премія) за визначні твори українського образотворчого  мистецтва (далі – твори).

2. Премія присуджується один раз на два роки (кожен непарний рік) до дня народження народного художника Андрія Даниловича Антонюка –                    15 жовтня.

3. Премія присуджується художникам за визначні живописні або графічні твори (цикл творів), що відзначаються автентичністю, високим професіоналізмом виконання.

4. Премія присуджується  у номінаціях «живопис» та «графіка» у розмірі тридцяти тисяч гривень (кожна)за рахунок коштів, передбачених Програмою «Культура Миколаївщини» на 2021 – 2023 роки, затвердженою рішенням Миколаївської обласної ради від 23 грудня 2020 року № 8.

5. Особам, яким присуджується Премія, присвоюється звання лауреата премії імені народного художника України Андрія Антонюка у сфері образотворчого мистецтва (живопис або графіка), вручається диплом, нагородний знак та виплачується грошова винагорода.

У разі, якщо Премія присуджена кільком особам, кожен лауреат отримує грошову винагороду, яка ділиться між ними порівну.

6. Дипломи лауреатам вручаються в урочистій обстановці за участю голови Миколаївської обласної державної адміністрації (далі – облдержадміністрації) або, за його дорученням, заступника голови Миколаївської обласної державної адміністрації.

ІІ. Комітет з Премії

1. З метою проведення конкурсу на здобуття Премії та визначення переможців конкурсу утворюється Комітет з присудження регіональної  відкритої  премії імені народного художника Андрія Антонюка (далі – Комітет).

2. Комітет у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України іншими нормативно-правовими актами, у тому числі цим Положенням.

3. Комітет здійснює свою діяльність на засадах відкритості, публічності, прозорості, неупередженості, законності, рівності прав його членів, об’єктивності та обґрунтованості його рішень, недискримінаційного ставлення до претендентів на здобуття Премії.

4. Персональний склад Комітету визначається розпорядженням голови Миколаївської обласної державної адміністрації та формується з представників управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації та інститутів громадянського суспільства, які здійснюють професійну діяльність у сфері образотворчого мистецтва, мистецтвознавців, провідних діячів мистецтва (за узгодженням з ними) у кількості не менше 6, але не більше 12 осіб.

5. Члени Комітету здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

6. До складу Комітету входять: голова, заступник голови, члени Комітету та секретар.

7. Комітет очолює голова, яким є заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків.

Заступник голови Комітету обирається членами Комітету з його складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів.

8. Строк повноважень Комітету становить чотири роки. У разі необхідності до складу Комітету можуть вноситися зміни.

9. Основною формою роботи Комітету є засідання. Засідання Комітету проводить голова Комітету, або, у разі його відсутності, заступник голови Комітету.

Засідання Комітету є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини його складу.

10. Організаційне забезпечення роботи Комітету здійснює секретар Комітету, який бере участь у засіданнях Комітету без права голосу.

11. Секретар Комітету:

здійснює прийом документів, зазначених у пункті 4 розділу ІІІ цього Положення;

готує матеріали для розгляду на засіданні Комітету;

забезпечує виконання доручень голови Комітету;

веде та оформлює протоколи засідань Комітету.

бере участь у засіданнях комітету без права голосу.

12. Комітет відповідно до покладених на нього завдань:

розглядає подані на здобуття Премії твори (цикли творів) та проводить їх обговорення;

приймає рішення щодо визначення лауреатів Премії.

13. Рішення Комітету про присудження Премії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів Комітету. У разі рівного розподілу голосів визначальним є голос головуючого.

14. Рішення Комітету оформлюється протоколом, який підписується головуючим на засіданні Комітету і секретарем та подається до Миколаївської облдержадміністрації для видання відповідного розпорядження, на підставі якого здійснюється виплата премії.

15. Якщо для участі у конкурсі на здобуття Премії висунуто твір (цикл творів) близької особи (у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції») члена Комітету або твір (цикл творів), автором якого є член Комітету, або особа, пов’язана з членом Комітету службовими відносинами, такий член Комітету не бере участі в роботі Комітету під час розгляду поданих творів (циклів творів), їх обговорення та прийняття рішення щодо визначення лауреатів Премії.

16. Кожен член Комітету зобов’язаний не допускати конфлікту інтересів під час проведення конкурсу на здобуття Премії. Якщо член Комітету має конфлікт інтересів, він зобов’язаний повідомити про це Комітет перед початком засідання.

17. Інформація про осіб, удостоєних обласної  премії  імені  народного художника України Андрія Антонюка, розміщується у засобах масової інформації та на веб-сайтах Миколаївської обласної державної адміністрації, управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації.

III. Критерії відбору претендентів на здобуття Премії та порядок подання матеріалів

1. Управління   культури,   національностей  та  релігій   Миколаївської                обласної державної адміністрації один раз на два роки (кожен непарний рік) до 01 липня на своєму веб-сайті оприлюднює оголошення про проведення конкурсу на здобуття Премії.

2. Комітет здійснює відбір творів (циклів творів) претендентів на здобуття Премії за такими критеріями:

професійна майстерність;

використання в художніх творах (циклах творів) технік, комбінацій, сюжетних ліній, мотивів, образів, співзвучних та зв’язаних з українською національною художньою ідеєю;

3. Пропозиції щодо претендентів на здобуття Премії вносяться самими учасниками (художниками) на здобуття Премії, або інститутами громадського суспільства, що спрямовують свою роботу на підтримку культури і мистецтва, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності та закладами освіти у сфері культури і мистецтва.

4. На здобуття Премії  до управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації на електронну адресу: premantonyuka@ukr.net) до 15 вересня року, в якому проводиться Конкурс, подаються:

анкета – заявка на участь у конкурсі (додається);

фото претендента та фото твору (циклу творів), які пропонуються на здобуття Премії;

копія документа, що посвідчує особу претендента, та документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

письмова згода претендента на висування його твору (циклу творів) на здобуття Премії та згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Участь у всеукраїнських (міжнародних) виставках образотворчого мистецтва (живопис, графіка) вітається.

До виставкової зали творчої спілки «Миколаївська обласна організація Національної спілки художників України» претендентами подаються твори (або цикл творів), які пропонуються на здобуття Премії.

5. На здобуття Премії претендентами не може бути двічі подано один і той же твір (цикл творів).

6. У разі невідповідності поданих документів вимогам, визначеним у пункті 30 цього Положення, а також якщо документи подано після закінчення встановленого терміну, такі документи розгляду не підлягають та повертаються управлінням культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації претенденту на здобуття Премії із супровідним листом.

Після усунення недоліків документи можуть бути повторно подані до закінчення визначеної в оголошенні про проведення конкурсу дати.

Художники, допущені Комітетом для участі в конкурсі, виставляють роботи у Виставковій залі творчої спілки «Миколаївської обласної організації Національної спілки художників України», яка розміщена в будинку, де жив і працював народний художник України Андрій Антонюк.

7.Виставка творів (циклу творів) художників, які беруть участь у конкурсі, відкривається в день народження народного художника України Андрія Антонюка, у який відбувається і оголошення переможців конкурсу. 

ІV. Реалізація рішень Комітету з присудження Премії

1. Диплом лауреата підписується головою Комітету.

2. Фінансування видатків, пов’язаних з організацією роботи Комітету, виплатою та урочистим врученням премії, здійснюється управлінням культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації за рахунок КПКВК 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтв», якщо ці видатки передбачені обласним бюджетом на відповідний рік.

3. Твори (цикли творів), за які присуджено Премію передаються на зберігання до Миколаївського обласного художнього музею   ім. В.В. Верещагіна

Начальник управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації Олена БУБЕРЕНКО

Додаток до Положення про регіональну відкриту премію імені народного художника України Андрія Антонюка (пункт 4 розділ ІІІ)

Анкета – заява на участь у регіональній відкритій премії імені народного художника України Андрія Антонюка

1. Прізвище, ім’я, по батькові ________________________________________

2. Дата і місце народження __________________________________________

3. Інформація про громадянство (за бажанням)__________________________

4. Відомості про освіту ______________________________________________

5. Відомості про трудову діяльність, місце роботи _______________________

6. Наявність нагород ________________________________________________

7. Номінація:  живопис, графіка (підкреслити)__________________________

8. Контактний номер телефону та адреса електронної пошти чи інший засіб зв’язку____________________________________________________________

Схожі записи

ukUkrainian